Ubytovací poriadok

 • Vrátna kaucia 50 €
 • Deň a hodina príchodu dohodnutá telefonicky je záväzná. Meškanie príchodu nám oznámte čo najskôr.
 • Po príchode sa musí predložiť občiansky preukaz/pas a zároveň vyplatiť cenu za poskytnuté služby v hotovosti, pokiaľ nebola už dopredu uhradená.
 • V celom objekte je prísny zákaz fajčiť.
 • Platí zákaz nosenia lyží, lyžiarok a iných športových pomôcok na izby. Tieto sa uskladňujú v miestnosti na tento účel určenej. Taktiež platí zákaz pohybu po objekte v lyžiarskej obuvi.
 • Zistené závady musia byť nahlásené v deň ubytovania.
 • Za stratu každého kľúča inkasujeme pokutu vo výške  – 10 €.
 • V objekte sa zdržujú iba ubytovaní hostia, návštevy nie sú povolené.
 • Za všetky škody spôsobené na majetku ubytovateľa zodpovedá klient podľa platných predpisov.
 • Vzhľadom na to, že v objekte sa nachádza okrem iného aj schodisko, nenechávajte deti bez dozoru.
 • Klient je povinný dodržiavať ustanovenia ubytovacieho poriadku od momentu, kedy si prenajal apartmán. V prípade, že ho závažným spôsobom poruší, vedenie ubytovacieho zariadenia má právo odstúpiť od zmluvy o ubytovaní aj pred uplynutím dohodnutej doby.
 • Ubytovateľ zodpovedá podľa Občianskeho zákonníka za veci vnesené hosťom do ubytovacieho zariadenia a za škodu, spôsobenú na odložených veciach, len pokiaľ tieto boli uložené na mieste na to vyhradenom. Za peniaze a cenné veci zodpovedá ubytovateľ len vtedy, ak ich prevzal do úschovy (proti vydanému potvrdeniu) podľa Občianskeho zákonníka
 • Prosíme Vás, aby ste si pozorne prečítali ubytovací poriadok. V prípade, ak v ňom nájdete niečo co Vám zásadne nevyhovuje, prosíme Vás, o konzultáciu s nami. V prípade jeho porušenia budeme žiadať finančné odškodnenie!!!
 • Prísny zákaz skákania do bazénu!!!
 • Všetkým našim hosťom prajeme príjemný pobyt.

Stornovanie pobytu

 • Viac ako 60 dní pred nástupom na pobyt: storno poplatok je 25% celkovej ceny pobytu.
 • Viac ako 30 dní pred nástupom na pobyt, najviac však 60 dní: storno poplatok je 40% celkovej ceny pobytu.
 • Viac ako 10 dní pred nástupom na pobyt, najviac však 30 dní: storno poplatok je 45% celkovej ceny pobytu.
 • 10 a menej dní pred nástupom na pobyt: storno poplatok je 50% celkovej ceny pobytu.

Ubytovací poriadok platný k 1.12.2016.